در معماری مدرن بعد از ارزشمند شدن زمین و فضای هر پروژه و افزایش کاربری فضا، عنصر پارتیشن جهت انعطاف فضا در طراحی به کمک معماران آمده است. این عنصر به طور رسمی در فضای اداری و در فضای مسکونی بصورت جداکننده فضا پر کاربرد میباشد، در جهت صمیمی کردن این عنصر یکی از بهترین راه کارها استفاده از پارتیشن سبز میباشد که با ایجاد فضاهایی با قابلیت انعطاف به شرح زیر باعث ارتقا کیفیت فضایی میگردد. 1- ایجاد حریم خصوصی مناسب 2- کنترل دید مزاحم و بصری همگون با طبیعت 3- تقسیم بندی فضاها به اندازه های دلخواه سازگار با طبیعت 4- قابلیت حمل جهت تقسیمات فضایی