دیوار سبز رشته ای String Green Wall همانطور که از اسم آن مشخص است ساختار اصلی آن از کابل یا طناب تشکیل می شود. بدین ترتیب که گیاه های رونده ای همچون پتوس، پاپیتال، هدرا، موچسب وغیره در فلاورباکس کاشته شده و بر روی زمین قرار می گیرد و ساقه گیاه به ابتدای سیم ها متصل می گردد. با رشد گیاه در مسیر کابلها دیوار سبزی با طرح متاثر از فرم کابلها به مرور زمان بر روی دیوار شکل خواهد گرفت. این سیستم می تواند با قاب و یا بدون قاب اجرا گردد. سیستم آبیاری آن نیز همانند مابقی سیستم های موجود دیوار سبز می تواند بصورت مکانیزه و یا دستی انجام گردد.