توجه به محوطه سازی امروزه ضرورتی اساسی در برنامه ریزی توسعه فضاهای شهری است. این مسئله حکایت از نقش این موضوع در تقویت کیفیت طراحی باغ و منظر می باشد. اساس محوطه سازی نیز بر ایجاد مسیرهای دسترسی این فضاهاست که مبلمان، المان و عملکردهای مورد نظر در کنار این مسیرها طراحی و اجرا می گردد. در طراحی محوطه بیرونی یک خانه طراحی مسیرهای دسترسی از اهمیت بیشتری برخوردار هستند، در واقع اگر باغ ها را شبیه یک بدن بدانیم، راه های دسترسی همانند رگ هایی هستند که باعث می شوند آن باغ و محوطه بیرونی زنده، پویا و فعال باشد. مسیرهای دسترسی در طراحی محوطه این امکان را به شما می دهند تا فضاهای جدیدی را تجربه کنید، آن ها چشم انداز های نو و متفاوتی را به شما نشان خواهند داد، البته همه این ها به یک شرط است، آن هم این است که این مسیر ها آن قدر جذاب باشند که باعث شوند شما دل تان بخواهد روی آن ها قدم بزنید و به آن جایی که آن ها می خواهند برسید. پس می بینید که مسیر های دسترسی در طراحی محوطه خیلی مهم تر از آن چیزی هستند که شما فکرش را می کردید.