نقش مبلمان در سرزندگی و کارایی یک فضای قابل سکونت بسیار مهم است، این عناصر و مبلمان سبب جلب توجه کسانی می شود که در یک باغ یا فضای سبز قدم میزنند. مبلمان از عواملی است که در ایجاد هویّت، زیبایی و خوانایی این فضاها بسیار اهمیت دارد. در واقع مبلمان فضا مانند بقیه عناصر تشــکیل دهنده یک شــهر، بخشی از ارزشهای زیبایی شناختی و عناصر مرتبط با هویت آن محسوب می شوند. بر اساس تعریفی که کارشناسان ارائه می دهند، هر تجهیزاتی که به نوعی به بدنه ها و فضاهای انسانی الحاق شوند باید جزئی از مبلمان آن فضا به شمار آیند. بنابراین عناصر مبلمان باید با توجه به رفتارشناسی فرهنگ و سنتهای شهرهای مختلف طراحی شوند، چرا که با ورود به این فضاها، این عناصر نشان دهنده هویت و نوع رفتار و فرهنگ مردم آن منطقه است. امروزه فرم ها و عناصر انتزاعی مدرن جایگزین اشــکال سنتی و فرهنگی گذشته شده اند، که ارتباط عمیق تری با انسان دارد. با این نگاه که استفاده از عناصر هنری برای مبلمان باید به گونه ای باشــد که ذهن ناظر معمولی بتواند آنها را به هم پیوند دهد و در عین حال سلامت روان شهروندان را دربرگرفته و از اصول مبلمان ســازی تبعیت کند. گرین کارا با توجه به رسالت خویش در راستای ایجاد فضاهای انسانی مناسب ترین مبلمان را در این زمینه ارائه می کند. متریال انواع مبلمان حصیری، بامبو، چوبی، فلزی، بتنی، فایبر گلاس، شیشه ای، چرم و غیره می باشد.