طراحی منظر یا معماری منظر و ﻣﻌﺎدل اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﻫﺎ در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ “ﭼﺸﻢاﻧﺪاز”، در واقع بعداز بحران هویت شهری (بی هویتی و اغتشاشات بصری ) ناشی از ساخت و ساز ها که به صورت بلند مرتبه به وجود می آید، امروزه تبدیل به موضوع مهمی شده است.

کمبود دسترسی به فضاهای  شخصی، دنج و آرام که ناشی از توسعه بی‌رویه شهری بوده موجب تمایل به  ایجاد فضایی زیبا و پر از آرامش شده است.

طراحی منظر رشته ای جوان در عرصه حرفه های مرتبط با طراحی محیط به شمار میآید و هنوز در حال طی مراحل تکامل خویش است. گرین کارا باتوجه پیشگام بودن در عرصه خدمات نوین و درراستای بهتر کردن مکان زندگی، به این رشته نوین نگاه تخصصی داشته و خدمات و محصولات این مهم را با کیفیت مورد توقع ارایه میدهد.